منو
تبليغات 
خانواده
حجاب16
چهارشنبه 21 تير 1391 كاركردهاي مختلف حجاب
نويسنده: ابراهيم شفيعي سروستاني
منبع: مجله اشارات شماره128
چرا حجاب؟
 

در مورد فلسفه و چرايي حجاب و پوشش اسلامي بانوان بسيار سخن گفته اند و بسياري از صاحب نظران با بهره گيري از آيات و روايت يا با استفاده از دستاوردهاي علوم مختلف به بررسي اين موضوع پرداخته اند. با توجه به اهميت موضوع ياد شده،در اينجا به اختصار سه كاركرد حجاب را بررسي مي كنيم تا از ره گذر شناخت كاركردهاي مختلف حجاب، به درك روشن تري از فلسفه و چرايي آن برسيم.

1. حجاب و حضور اجتماعي زنان
 

اسلام حضور اجتماعي زنان را به رسميت شناخته و با پرده نشيني و انزوا گزيني آنان مخالفت كرده است. لازمه حضور زنان در اجتماع، فراهم آوردن زمينه اي است كه در آن شخصيت انساني و ويژگي هاي متعالي زنان تحت تاثير جمال ظاهري و ويژگي هاي زنان آنان قرار نگيرد و همواره به عنوان بخش جدايي ناپذير جامعه كه در همه ويژگي هاي انساني با مردان مشتركند، پذيرفته شوند.
اسلام با واجب كردن پوشش خاص بر زنان و الزام آنان به پوشاندن جمال خود در برابر مردان نامحرم، اين زمينه را فراهم آورده است كه زنان به راحتي و بدون هيچ نگراني از اينكه ويژگي هاي انساني وتوانمندي هاي فردي آنها تحت الشعاع ويژگي هاي ظاهري و جذابيت هاي جنسي آنها قرار گيرد، به عرصه فعاليت هاي اجتماعي روي آورند و از تبديل شدن به كالاي جنسي درامان مانند.

2. حجاب و ارضاي درست قواي شهواني
 

مكتب اسلام با پرهيز از هر گونه افراط وتفريط ونگاهي كاملا متعادل به انسان و ويژگي هاي طبيعي او، امكان بروز و ظهور همه قواي طبيعي انسان ها را فراهم آورده و بر خلاف برخي اديان و مذاهب خواستار سركوب كردن برخي قوا، از جمله قوه شهوت نشده است .
اين مكتب انسان ساز، براي آنكه همه قواي طبيعي انسان در مسير درست و متعادل امكان بروز و ظهور بيابند وگرفتار طغيان و سركشي نشوند، شرايط و چارچوب هايي را براي به فعليت رسيدن هر يك از قوا و ارضاي آنها پيش بيني كرده است. از جمله، اين مكتب ضمن به رسميت شناختن قوه شهوت وميل به جنس مخالف، ارضاي اين قوه را تنها در چارچوب ازدواج شرعي پذيرفته و انسان ها را از اينكه قواي شهواني خود را رها سازند وجامعه را به محلي براي ارضاي اين قوا تبديل كنند، بر حذر داشته است.
يكي از عوامل و زمينه هايي كه موجب، مهار قواي شهواني انسان ومحدود ماندن آن در فضاي خانواده و ازدواج شرعي مي شود، رعايت پوشش و حجاب اسلامي از يك سو و نگاه داشتن چشم از نگاه هاي حرام از سوي ديگر است.
به بيان ديگر ، مكتب اسلام از يك سو، با موظف كردن زنان به پوشش وعفاف و پرهيز از خودنمايي و جلوه گري در جامعه و از سوي ديگر با مكلف كردن مردان به حفظ چشم هاي خود از نگاه هاي حرام، زمينه هاي تحريك جنسي در جامعه را به حداقل رسانده و شرايط را براي محدود ماندن راه ارضاي جنسي به فضاي خانواده و ازدواج شرعي ، فراهم آورده است.

3. حجاب و تحكيم بنياد خانواده
 

خانواده از منظر اسلام ، اساسي ترين نهاد اجتماعي و هسته اوليه جامعه است. بر همين اساس، درمكتب اسلام، از خانواده به عنوان كانون مقدسي ياد شده است كه بايد از هرگونه آسيب وآفت در امان باشد. به بيان ديگر، از منظر اسلام نبايد هيچ عاملي اساس اين كانون را متزلزل كند ومودت و رحمتي را كه در پي ازدواج ميان زن وشوهر ايجاد شده است، خدشه دار سازد.
برهمين اساس، مكتب حيات بخش اسلام، از زنان و مردان خواسته است كه تمام مهر و محبت و عواطف و احساسات خود را تنها در كانون خانوده بروز دهند و با هر عاملي كه موجب كم رنگ شدن مهر و محبت آنان نسبت به يكديگر مي شود، مقابله كنند.
حجاب وعفاف زنان در جامعه و پرهيز آنها از هر گونه گفتار وكردار تحريك آميز، درگفتار و رفتار عفيفانه مردان و خودداري آنان از چشم چراني ونگاه به نامحرم، موجب مصونيت بخشيدن به كانون خانواده و پايداري مهر و محبت همسران نسبت به يكديگر مي شود.
بي ترديد مردي كه در سرتاسر روز درمعرض تحريكات مختلف جنسي قرار مي گيرد وچشم وگوش او از ديدن چهره زنان نامحرم يا شنيدن صداي آنان پر مي شود، به هنگام بازگشت به خانه هيچ ميل و انگيزه اي نسبت به همسر خود نخواهد داشت. اين موضوع مهم ترين زمينه ساز كم رنگ شدن روابط زناشويي و سست شدن بنياد خانواده است.
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ


تعداد بازديد اين صفحه: 1930
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما