منو
تبليغات 


فایل های آموزشی
دوره حکمت صدرایی به روایت علامه طباطبایی(ره) / استاد عبدالرسول عبودیت / جلسات مستمر


این دوره حکمت صدرایی به روایت علامه طباطبایی(ره) که توسط استاد عبدالرسول عبودیت برگزار می شود، خارج نهایه الحکمه است و اساتید بدایه و نهایه در این دوره در حال شرکت هستند.


هفته اوّل مهر 1394:
 جلسه  (01)     حجم فایل: 12.4 مگابایت    زمان: 0:54    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (02)     حجم فایل: 15.6 مگابایت    زمان: 1:08    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (03)     حجم فایل: 10.2 مگابایت    زمان: 0:44    قالب نمایش MP3 

هفته دوم مهر 1394:
 جلسه  (04)     حجم فایل: 11.7 مگابایت    زمان: 0:51    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (05)     حجم فایل: 11.1 مگابایت    زمان: 0:48    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (06)     حجم فایل: 14.4 مگابایت    زمان: 1:03    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (07)     حجم فایل: 15.2 مگابایت    زمان: 1:06    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (08)     حجم فایل: 05.2 مگابایت    زمان: 0:22    قالب نمایش MP3 


هفته اوّل آبان 1394:
 جلسه  (09)     حجم فایل: 13.2 مگابایت    زمان: 0:57    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (10)     حجم فایل: 11.2 مگابایت    زمان: 0:48    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (11)     حجم فایل: 10.0 مگابایت    زمان: 0:43    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (12)     حجم فایل: 08.1 مگابایت    زمان: 0:35    قالب نمایش MP3 

هفته دوم آبان 1394:
 جلسه  (13)     حجم فایل: 13.1 مگابایت    زمان: 0:56    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (14)     حجم فایل: 12.4 مگابایت    زمان: 0:54    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (15)     حجم فایل: 12.0 مگابایت    زمان: 0:52    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (16)     حجم فایل: 13.9 مگابایت    زمان: 1:00    قالب نمایش MP3 

 جلسه  (17)     حجم فایل: 08.0 مگابایت    زمان: 0:35    قالب نمایش MP3 

هفته اول آذر 1394:
 جلسه  (18)     حجم فایل: 13.1 مگابایت    زمان: 0:56    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (19)     حجم فایل: 12.4 مگابایت    زمان: 0:54    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (20)     حجم فایل: 12.0 مگابایت    زمان: 0:52    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (21)     حجم فایل: 13.9 مگابایت    زمان: 1:00    قالب نمایش MP3 

 جلسه  (22)     حجم فایل: 08.0 مگابایت    زمان: 0:35    قالب نمایش MP3 

هفته دوم آذر 1394:
 جلسه  (23)     حجم فایل: 13.1 مگابایت    زمان: 0:56    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (24)     حجم فایل: 12.4 مگابایت    زمان: 0:54    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (25)     حجم فایل: 12.0 مگابایت    زمان: 0:52    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (26)     حجم فایل: 13.9 مگابایت    زمان: 1:00    قالب نمایش MP3 

 جلسه  (27)     حجم فایل: 08.0 مگابایت    زمان: 0:35    قالب نمایش MP3 

دی ماه 1394:
 جلسه  (28)     حجم فایل: 08.5 مگابایت    زمان: 0:59    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (29)     حجم فایل: 08.5 مگابایت    زمان: 0:59    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (30)     حجم فایل: 07.8 مگابایت    زمان: 0:54    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (31)     حجم فایل: 07.8 مگابایت    زمان: 0:54    قالب نمایش MP3 

 جلسه  (32)     حجم فایل: 07.2 مگابایت    زمان: 0:50    قالب نمایش MP3 


بهمن ماه 1394:
 جلسه  (33)     حجم فایل: 06.6 مگابایت    زمان: 0:57    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (34)     حجم فایل: 07.4 مگابایت    زمان: 1:04    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (35)     حجم فایل: 04.9 مگابایت    زمان: 0:43    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (36)     حجم فایل: 05.8 مگابایت    زمان: 0:50    قالب نمایش MP3 

 جلسه  (37)     حجم فایل: 05.1 مگابایت    زمان: 0:44    قالب نمایش MP3 


اسفند ماه 1394:
 جلسه  (38)     حجم فایل: 05.1 مگابایت    زمان: 0:44    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (39)     حجم فایل: 04.4 مگابایت    زمان: 0:39    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (40)     حجم فایل: 04.4 مگابایت    زمان: 0:38    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (41)     حجم فایل: 04.4 مگابایت    زمان: 0:38    قالب نمایش MP3 


فروردین ماه 1395:
 جلسه  (42)     حجم فایل: 04.4 مگابایت    زمان: 0:38    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (43)     حجم فایل: 04.4 مگابایت    زمان: 0:38    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (44)     حجم فایل: 08.0 مگابایت    زمان: 1:09    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (45)     حجم فایل: 07.7 مگابایت    زمان: 1:07    قالب نمایش MP3 


اردیبهشت ماه 1395:
 جلسه  (46)     حجم فایل: 10.0 مگابایت    زمان: 1:27    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (47)     حجم فایل: 10.7 مگابایت    زمان: 1:33    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (48)     حجم فایل: 07.8 مگابایت    زمان: 1:08    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (49)     حجم فایل: 04.4 مگابایت    زمان: 0:38    قالب نمایش MP3 


خرداد ماه 1395:
 جلسه  (50)     حجم فایل: 07.1 مگابایت    زمان: 1:02    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (51)     حجم فایل: 06.0 مگابایت    زمان: 0:52    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (52)     حجم فایل: 06.3 مگابایت    زمان: 0:55    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (53)     حجم فایل: 08.2 مگابایت    زمان: 1:11    قالب نمایش MP3 

 جلسه  (54)     حجم فایل: 05.1 مگابایت    زمان: 0:44    قالب نمایش MP3 


تیر ماه 1395:
 جلسه  (55)     حجم فایل: 07.1 مگابایت    زمان: 1:02    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (56)     حجم فایل: 06.0 مگابایت    زمان: 0:52    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (57)     حجم فایل: 06.3 مگابایت    زمان: 0:55    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (58)     حجم فایل: 08.2 مگابایت    زمان: 1:11    قالب نمایش MP3 

 جلسه  (59)     حجم فایل: 05.1 مگابایت    زمان: 0:44    قالب نمایش MP3 


مرداد ماه 1395:
 جلسه  (60)     حجم فایل: 07.1 مگابایت    زمان: 1:02    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (61)     حجم فایل: 06.0 مگابایت    زمان: 0:52    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (62)     حجم فایل: 06.3 مگابایت    زمان: 0:55    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (63)     حجم فایل: 08.2 مگابایت    زمان: 1:11    قالب نمایش MP3 

 جلسه  (64)     حجم فایل: 05.1 مگابایت    زمان: 0:44    قالب نمایش MP3 


شهریور ماه 1395:
 جلسه  (65)     حجم فایل: 07.1 مگابایت    زمان: 1:02    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (66)     حجم فایل: 06.0 مگابایت    زمان: 0:52    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (67)     حجم فایل: 06.3 مگابایت    زمان: 0:55    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (68)     حجم فایل: 08.2 مگابایت    زمان: 1:11    قالب نمایش MP3 

 جلسه  (69)     حجم فایل: 05.1 مگابایت    زمان: 0:44    قالب نمایش MP3 


مهر ماه 1395:
 جلسه  (70)     حجم فایل: 14.4 مگابایت    زمان: 1:02    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (71)     حجم فایل: 13.5 مگابایت    زمان: 0:59    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (72)     حجم فایل: 13.6 مگابایت    زمان: 0:59    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (73)     حجم فایل: 18.1 مگابایت    زمان: 1:19    قالب نمایش MP3 

 جلسه  (74)     حجم فایل: 06.7 مگابایت    زمان: 0:29    قالب نمایش MP3 


هفته اول آبان ماه 1395:
 جلسه  (75)     حجم فایل: 15.6 مگابایت    زمان: 1:08    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (76)     حجم فایل: 13.2 مگابایت    زمان: 0:57    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (77)     حجم فایل: 11.3 مگابایت    زمان: 0:49    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (78)     حجم فایل: 16.6 مگابایت    زمان: 1:12    قالب نمایش MP3 

 جلسه  (79)     حجم فایل: 05.8 مگابایت    زمان: 0:25    قالب نمایش MP3 


هفته دوم آبان ماه 1395:
 جلسه  (80)     حجم فایل: 13.1 مگابایت    زمان: 1:57    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (81)     حجم فایل: 12.7 مگابایت    زمان: 0:55    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (82)     حجم فایل: 07.8 مگابایت    زمان: 0:34    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (83)     حجم فایل: 13.7 مگابایت    زمان: 1:00    قالب نمایش MP3 

 جلسه  (84)     حجم فایل: 07.6 مگابایت    زمان: 0:33    قالب نمایش MP3 


آذر ماه 1395: جدید
 جلسه  (85)     حجم فایل: 17.2 مگابایت    زمان: 1:15    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (86)     حجم فایل: 13.0 مگابایت    زمان: 0:56    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (87)     حجم فایل: 05.9 مگابایت    زمان: 0:25    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (88)     حجم فایل: 16.4 مگابایت    زمان: 1:11    قالب نمایش MP3 

 جلسه  (89)     حجم فایل: 11.4 مگابایت    زمان: 0:49    قالب نمایش MP3 


هفته اول دی ماه 1395: جدید
 جلسه  (90)     حجم فایل: 16.5 مگابایت    زمان: 1:12    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (91)     حجم فایل: 21.8 مگابایت    زمان: 1:35    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (92)     حجم فایل: 14.4 مگابایت    زمان: 1:03    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (93)     حجم فایل: 12.7 مگابایت    زمان: 0:55    قالب نمایش MP3 


هفته دوم دی ماه 1395: جدید
 جلسه  (94)     حجم فایل: 24.4 مگابایت    زمان: 1:46    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (95)     حجم فایل: 09.5 مگابایت    زمان: 0:41    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (96)     حجم فایل: 18.9 مگابایت    زمان: 1:22    قالب نمایش MP3 


هفته اول بهمن ماه 1395: جدید
 جلسه  (97)     حجم فایل: 14.5 مگابایت    زمان: 1:03    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (98)     حجم فایل: 13.4 مگابایت    زمان: 0:58    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (99)     حجم فایل: 07.6 مگابایت    زمان: 0:33    قالب نمایش MP3 


هفته دوم بهمن ماه 1395: جدید
 جلسه  (100)   حجم فایل: 06.7 مگابایت    زمان: 0:29    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (101)   حجم فایل: 11.1 مگابایت    زمان: 0:48    قالب نمایش MP3 


هفته اول اسفند ماه 1395: جدید
 جلسه  (102)   حجم فایل: 14.2 مگابایت    زمان: 1:01    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (103)   حجم فایل: 13.3 مگابایت    زمان: 0:58    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (104)   حجم فایل: 11.0 مگابایت    زمان: 0:48    قالب نمایش MP3 


هفته دوم اسفند ماه 1395: جدید
 جلسه  (105)   حجم فایل: 14.8 مگابایت    زمان: 1:04    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (106)   حجم فایل: 11.7 مگابایت    زمان: 0:51    قالب نمایش MP3 


• ...
• ... 
 
امتیاز دهی
 
 تعداد بازديد اين صفحه: 6202
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما