منو
تبليغات 


فایل های آموزشی
نظام حکمت صدرایی (نفس) / استاد عبدالرسول عبودیت / 63جلسهفیلسوفان نظام ساز و از جمله صدرالمتألهین خود در بند معرفی نظام فلسفی خویش نیستند، بلکه این وظیفه بر عهده کسانی است که بتوانند مباحث را غربال و حاصل آن را در نظمی نو و به زبانی ساده تر بیان نمایند. این سنت که سالهاست در غرب رواج دارد، هنوز نتوانسته در فرهنگ اسلامی رواج پیدا نماید و بایسته و شایسته است که در ترویج این مهم اهتمام جدی به عمل آید.

با این نگرش استاد عبودیت که سالها در حوزه فلسفه اسلامی مطالعه و تفکر کرده و توانسته از خرمن اساتید بزرگواری چون آیت الله جوادی آملی و آیت الله مصباح یزدی خوشه چینی نماید و هم اکنون استاد تمام و عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره)، کتاب در آمدی بر نظام حکمت صدرایی را در سه جلد به رشته تحریر در آورده است.

مجموعه حاضر درس گفتارهای استاد عبودیت پیرامون این کتاب است که می توان آنرا شرح و بسطی از آن دانست. در این مجموعه که بر اساس سال ها همکاری مستمر ایشان با گروه فلسفه و کلام دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تدوین شده، تلاش گردیده اصول اساسی فلسفه صدرالمتألهین به روشنی و تا حد امکان بدون ابهام تبیین گردد. امید است این مجموعه بتواند به رشد تفکر عقلانی و فلسفی این مرز و بوم کمک  نماید.
مزاج - وجود نفس - چیستی نفس - تجرد نفس - قوای نفس - مراتب نفس - حدوث نفس - بدن ونفس - انفعال نفس جلسه  (01)     حجم فایل: 15.5 مگابایت    زمان: 1:20    قالب نمایش MP3 

 جلسه  (02)     حجم فایل: 12.6 مگابایت    زمان: 0:55    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (03)     حجم فایل: 17.3 مگابایت    زمان: 1:15    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (04)     حجم فایل: 16.8 مگابایت    زمان: 1:13    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (05)     حجم فایل: 16.7 مگابایت    زمان: 1:13    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (06)     حجم فایل: 15.4 مگابایت    زمان: 1:07    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (07)     حجم فایل: 16.6 مگابایت    زمان: 1:12    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (08)     حجم فایل: 18.8 مگابایت    زمان: 1:22    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (09)     حجم فایل: 17.1 مگابایت    زمان: 1:14    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (10)     حجم فایل: 13.4 مگابایت    زمان: 0:58    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (11)     حجم فایل: 17.7 مگابایت    زمان: 1:17    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (12)     حجم فایل: 20.0 مگابایت    زمان: 1:27    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (13)     حجم فایل: 17.4 مگابایت    زمان: 1:16    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (14)     حجم فایل: 13.6 مگابایت    زمان: 0:59    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (15)     حجم فایل: 16.7 مگابایت    زمان: 1:12    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (16)     حجم فایل: 19.5 مگابایت    زمان: 1:25    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (17)     حجم فایل: 15.4 مگابایت    زمان: 1:07    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (18)     حجم فایل: 18.0 مگابایت    زمان: 1:18    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (19)     حجم فایل: 18.1 مگابایت    زمان: 1:19    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (20)     حجم فایل: 15.7 مگابایت    زمان: 1:08    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (21)     حجم فایل: 14.6 مگابایت    زمان: 1:03    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (22)     حجم فایل: 19.2 مگابایت    زمان: 1:22    قالب نمایش MP3 

 جلسه  (23)     حجم فایل: 11.9 مگابایت    زمان: 0:52    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (24)     حجم فایل: 12.8 مگابایت    زمان: 0:55    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (25)     حجم فایل: 18.8 مگابایت    زمان: 1:22    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (26)     حجم فایل: 11.5 مگابایت    زمان: 0:50    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (27)     حجم فایل: 13.2 مگابایت    زمان: 0:57    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (28)     حجم فایل: 19.7 مگابایت    زمان: 1:26    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (29)     حجم فایل: 15.5 مگابایت    زمان: 1:07    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (30)     حجم فایل: 19.2 مگابایت    زمان: 1:24    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (31)     حجم فایل: 19.3 مگابایت    زمان: 1:11    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (32)     حجم فایل: 17.4 مگابایت    زمان: 1:16    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (33)     حجم فایل: 18.2 مگابایت    زمان: 1:19    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (34)     حجم فایل: 18.3 مگابایت    زمان: 1:20    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (35)     حجم فایل: 16.3 مگابایت    زمان: 1:11    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (36)     حجم فایل: 17.4 مگابایت    زمان: 1:16    قالب نمایش MP3 

 جلسه  (37)     حجم فایل: 18.7 مگابایت    زمان: 1:21    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (38)     حجم فایل: 19.1 مگابایت    زمان: 1:23    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (39)     حجم فایل: 12.4 مگابایت    زمان: 0:54    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (40)     حجم فایل: 15.6 مگابایت    زمان: 1:08    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (41)     حجم فایل: 14.8 مگابایت    زمان: 1:04    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (42)     حجم فایل: 18.4 مگابایت    زمان: 1:20    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (43)     حجم فایل: 23.4 مگابایت    زمان: 1:42    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (44)     حجم فایل: 18.0 مگابایت    زمان: 1:18    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (45)     حجم فایل: 12.4 مگابایت    زمان: 0:54    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (46)     حجم فایل: 13.6 مگابایت    زمان: 0:59    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (47)     حجم فایل: 14.2 مگابایت    زمان: 1:02    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (48)     حجم فایل: 17.7 مگابایت    زمان: 1:17    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (49)     حجم فایل: 14.6 مگابایت    زمان: 1:03    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (50)     حجم فایل: 17.4 مگابایت    زمان: 1:16    قالب نمایش MP3 

 جلسه  (51)     حجم فایل: 16.8 مگابایت    زمان: 1:13    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (52)     حجم فایل: 09.8 مگابایت    زمان: 0:43    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (53)     حجم فایل: 13.9 مگابایت    زمان: 1:00    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (54)     حجم فایل: 18.4 مگابایت    زمان: 1:20    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (55)     حجم فایل: 18.2 مگابایت    زمان: 1:19    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (56)     حجم فایل: 18.2 مگابایت    زمان: 1:19    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (57)     حجم فایل: 11.6 مگابایت    زمان: 0:50    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (58)     حجم فایل: 11.1 مگابایت    زمان: 0:48    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (59)     حجم فایل: 10.6 مگابایت    زمان: 0:46    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (60)     حجم فایل: 18.4 مگابایت    زمان: 1:20    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (61)     حجم فایل: 13.2 مگابایت    زمان: 0:57    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (62)     حجم فایل: 20.1 مگابایت    زمان: 1:27    قالب نمایش MP3 
 جلسه  (63)     حجم فایل: 14.8 مگابایت    زمان: 1:04    قالب نمایش MP3 


• ...
• ...


تعداد بازديد اين صفحه: 25193
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما